Loading
  • 0850 840 9933

Sertifikalar ve Politikalarımız

POLİTİKALARIMIZ

Kaliteyi iş mükemmelliğinin sonucu olarak görürüz. Kalite herkesin hakkı ve sorumluluğudur bilincini ve sürekli iyileştirmeyi dustur edinerek, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak üzere;
• İlk seferde doğru ürün ve proseslerde "0 (sıfır) hata",
• Rekabetçi maliyet,
• Zamanında ve istenilen miktarda sevkiyat hedeflerine odaklanırız.
Bu hedefleri başarıyla gerçekleştirmekte ana unsur, yetkin ve sorumluluk alan motive olmuş çalışanlarımızdır. Hata karşısında hemen ve sistematik olarak problemleri çözen çalışanlarımızla, zamanla daha az hata yapılarak sıfır hata hedefine ulaşırız. Tedarikçilerimiz kaliteye önemli bir katkıda bulunur. Çözüm ortağı olarak kabul ettiğimiz tedarikçilerimize taleplerimizi açıkça iletir, kalite gelişimlerini düzenli olarak ölçerek izleriz. Ulaşacağımız yüksek müşteri memnuniyetinin, sürdürülebilir büyüme ve başarımızın garantisi olduğuna inanırız.
Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. olarak tüm faaliyetlerimizde proaktif bir yaklaşımla doğal kaynakların etkin kullanımı, çevrenin korunması ve enerji verimliliğini amaçlayarak çevre boyut etkilerini mümkünse ortadan kaldırmayı, değilse en aza indirerek kontrol altında tutmayı hedefleriz. Tasarım aşamasından teslim aşamasına kadar çevre dostu bir anlayış benimseriz. Bu doğrultuda;
• Çevreyi korumaya yönelik yasal ve diğer şartlara uymayı,
• Başta çalışanlarımız olmak üzere stajyerler, ziyaretçiler, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmayı,
• Oluşacak atıkların öncelikle geri kazanımını sağlamayı, geri kazanımı mümkün olmayan atıkların bertarafını sağlamayı,
• Hava emisyon ve atık suların kirlilik yükünü azaltacak önlemleri almayı,
• "Sıfır Çevre Kazası" hedeflemeyi,
• Çevre performansımızı belirli periyotlarda ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, Taahhüt ederiz.
Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. olarak tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ilk önceliğimizdir. Bu kültürle yola çıkarak yasal ve diğer şartlara uyum içinde çalışanlarımıza, stajyerlere, tedarikçilere, taşeronlara ve ziyaretçilerimize güvenli bir ortam sunmayı amaçlarız.
Bu doğrultuda;
• İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü benimsetecek, farkındalık oluşturacak bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
• İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirmeyi etkinliklerinin tüm çalışanlarımızın
ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi, • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerini analiz ederek minimize etmeyi,
• İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
• "Sıfır İş Kazası" hedeflemeyi
Taahhüt ederiz.
Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. olarak kişisel verilerinizin korunması en önemli önceliklerimiz arasındadır. Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ve “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” siz değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve web-sitemizi kullanan tüm ilgililerin bilgilerine sunarız.
KEK.07-Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
FR1174 Veri Sahibi Başvuru Formu
Römork, Yarı römork, seri ve özel üretim gerektiren her türlü üst yapı, ekipman, özel amaçlı taşıtlar ve kamu hizmet araçlarının üretilmesi, tadilatı, tamiri, aksesuarların üretilmesi ve bağlantılı destek hizmetleri ve gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans, İK, kalite güvence ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerini kapsamı dahilinde,
KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş. olarak bünyemizde bulunan kurumsal varlıklarımızı, müşteri varlıklarımızı ve çalışanlarımızın varlıklarını korumak amacıyla kullandığı bilgi güvenliği politikamız dâhilinde,
• Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
• Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,
• Kendinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
• Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
• Kapsam dahilinde görev alan tüm personelin BGYS kapsamında sır saklama yükümlülüğünü yerine getirmeyi,
• Firmamız; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmayı ve bu riskleri yönetmeyi,
• BGYS bilgi güvenliği olgusunun firma genelinde tam katılım sağlamayı ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,
• BGYS' yi sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,
• Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
• Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
• Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektör el düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
• İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisi azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
• Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
• Taahhüt eder…
• İş ilişkilerimizde yürürlükteki tüm kanunlara uygun davranırız.
• Etik olmayan hiçbir ticari ilişkiye girmeyiz.
• Rüşvet almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez.
• Her türlü mülkiyet hakkını korumaya azami özen gösteririz.
• Sadece bizim değil, iş yaptığımız diğer şirketlerin de etik kurallarına saygılı ve uyumlu davranırız.
• Personel, görev, yetki ve sistem olanaklarını kötüye kullanarak, her ne suretle olursa olsun kendisi, yakınları ve/veya üçüncü kişiler lehine ve/veya Şirket, aleyhinde menfaat temin etmez veya buna teşebbüs etmez.
• Şirket personeli doğrudan veya dolaylı yollarla "tacir", "esnaf" veya "serbest meslek erbabı" sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunamaz, aktif siyasetle uğraşamaz.
• Personel, pozisyon ve görevleri gereği sahip olduğu şirket ve müşterilere ait bilgileri ilgili mevzuat çerçevesinde saklamakla yükümlüdür.
• Yönetim Kurulu ve/veya Müdürler Kurulu izni olmadıkça, personelin, Şirket işlemleri ve politikaları hakkında yayın organlarına yazılı ya da sözlü olarak bilgi ve demeç vermesi yasaktır. Personel, Şirketin itibarını sarsıcı veya çıkarlarını zedeleyici eylem ve beyanlarda bulunamaz.
Yukarıda yazılı bulunan kurallara uyulmaması durumunda ve/veya tüm etik uygunsuzluklarda koeetik@koluman.com mail adresine bildirimde bulunabilirsiniz.
Yapacağınız bildirimlerde bilgiler, açık ve ayrıntılı bir şekilde belirtilmeli; bildirilen konuya ilişkin kişi, yer ve zaman belirtilerek ve belgeler sunularak somutlaştırılmalıdır.
Vereceğiniz tüm bilgiler gizli tutulacaktır.
Bildirilen tüm ihlaller ilgililer tarafından kısa zaman içinde incelenerek, üst yönetimin onayının ardından karar doğrultusunda gerekli tedbirler alınacaktır.

Yukarıda yazılı bulunan kurallara uyulmaması durumunda ve/veya tüm etik uygunsuzluklarda aşağıdaki mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

KOE Etik Bildirim Hattı:

koeetik@koluman.com